Zapraszamy do zgłaszania Kandydatów w konkursie
Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2024!

Zgłoszenie Kandydata

Prawo zgłoszenia Kandydata przysługuje:

  • Kandydatowi, który dokonuje zgłoszenia we własnym imieniu.

Kandydatów do konkursu Rising Stars mogą zgłaszać także

  • pracodawcy;
  • przedsiębiorcy;
  • organizacje społeczne i pozarządowe;
  • wspólnicy prowadzący kancelarię z Kandydatem;
  • jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

W przypadku zgłoszenia kandydata przez podmiot wskazany powyżej, zgłoszenie Kandydata podzielone jest na 2 etapy:

Etap pierwszy – osoba zgłaszająca Kandydata podaje w formularzu zgłoszeniowym swoje dane  oraz dane Kandydata.

Osoba zgłaszająca i Kandydat otrzymują e-mail potwierdzający dokonanie zgłoszenia.

Etap drugi –  po otrzymaniu od Organizatora e-mailowej informacji o zgłoszeniu do Konkursu, o której mowa w pkt i) in fine powyżej, Kandydat powinien:

  1. uzupełnić w formularzu zgłoszenia swoją datę urodzenia, przy czym system rejestracji jest zbudowany w taki sposób, by automatycznie weryfikować czy data wpisana przez Kandydata spełnia wymóg opisany w § 4 pkt 2 ppkt i) Regulaminu,
  2. uzupełnić wszystkie pola i dane wymagane w formularzu zgłoszenia utworzonym na potrzeby Konkursu przez Organizatora, w tym zaakceptować Regulamin; Kandydat zostanie przeniesiony do formularza za pomocą linku odsyłającego zawartego w e-mailu z informacją o zgłoszeniu, o którym mowa w ppkt i) powyżej.

Formularz właściwy i spełnienie warunku wieku

Kandydat otrzymuje e-maila z indywidualnym linkiem do strony, na której potwierdza datę urodzenia.

Po weryfikacji daty urodzenia i spełnieniu warunku nieprzekroczenia 35. roku życia, Kandydat uzupełnia formularz o niezbędne informacje takie jak: wiedza merytoryczna, doświadczenie, działalność społeczna, itp.. Formularz można edytować wiele razy, aż do jego ostatecznego wysłania do organizatora konkursu. Uzupełniony formularz musi zostać przesłany do organizatora konkursu nie później niż do godz. 23:59 w dniu 10 września 2024 r. Po przesłaniu formularza Kandydat nie ma możliwości dokonywania zmian w zgłoszeniu.

Życzymy powodzenia i zapraszamy do zgłaszania Kandydatów!
Wolters Kluwer Polska
Organizator konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2024

Wróć do góry strony